Uavhengig kontroll

Vi tilbyr obligatorisk uavhengig kontroll i din byggesak. Våre kontroller baserer seg på kursing fra Holte as i nettopp uavhengig kontroll etter de nye byggeforskrifter. Vi følger med og holder oss oppdatert på gjeldende byggeforskrifter, lover og standarder. Vi er et sentralt godkjent foretak med spisskompetanse på området.

Våre kontroller følges opp med vårt KS-system som er utviklet av Holte AS.
Vi har en effektiv og praktisk tilnærming til kontrollen som fagfolk med mer en 20 års erfaring. Direktoratet for byggkvalitet definerer hva som skal kontrolleres i de forskjellige tiltaksklassene slik:

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 § 14-2:

Tiltaksklasse 1

  • Våtrom ved nybygging og søknadspliktig ombygging.
  • Nye boliger med hensyn til lufttetthet ved ferdigstillelse av nye boliger.
  • Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.

Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke faller inn under SAK10 § 14-2. Det er naturlig at når en engasjerer uavhengigkontroll ved oppføring av enebolig i tiltaksklasse 1 at det foretas ytterligere kontroll av utførelsen.

Vi  tilbyr uavhengigkontroll

Uavhengig kontroll i klasse 1: våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom.

Kontroll av våtrom skal inneholde:

  • Kontroll av produksjonsgrunnlaget
  • Plassering av sluk i plan og høyde i forhold til prosjekterte tegninger.
  • Kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv
  • Overløp fra vannfordelingsskap
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.


Uavhengig kontroll i klasse 1: lufttetthet

Det stilles krav i byggeforskriftene om at bygninger skal være tette. Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort. Luftlekkasjer kan føre med seg betydelige byggeskader som fukt, mugg og sopp, og reduserer innemiljøet vesentlig. Vi kan kontrollere og dokumentere om bygningen holder kravet i henhold til forskriftene.

Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.

Kontroll av lufttetthet gjøres gjennom å tilse at dokumentasjonen fra utførende foretak for trykktestingen er i henhold til Norsk Standard NS-EN 13829 og gjeldende teknisk forskrift. Kontrollen kan også gjøres ved å teste byggets tetthet, som tredjepart, for å verifisere tallene som utbygger har fra sin test. En kombinasjon av disse to er å anbefale for best resultat.

Kravet har kommet som følge av økt fokus på energiregnskapet forbundet med oppvarming av bygninger og for å minimalisere risiko for kondensskader og luftgjennomstrømning gjennom klimaskjermen.